Prohlášení o ochraně osobních údajů

Interflon vyrábí vysoce výkonná maziva, čističe a hardware. Naše produkty snižují náklady na údržbu, spotřebu energie a emise CO2 a zároveň podporují spolehlivost komponentů a výrobní výkon. V naší práci jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje, s nimiž zacházíme s velkou péčí a v souladu s GDPR.

Nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR) je legislativou EU v oblasti soukromí a ochrany osobních údajů. GDPR popisuje, jak se organizace musí zabývat osobními údaji zákazníků a zaměstnanců.

1. Cíl a odpovědnost

a) V tomto prohlášení uvádíme, jak zacházíme s osobními údaji a jak zajišťujeme jejich ochranu a co je a co a není stanoveno zákonem. Osobní údaje zpracováváme rychle a efektivně a optimalizujeme naše služby. Zajištění bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů je nejen ve vašem zájmu, ale i v našem zájmu. Řídíme se příslušnými zákony a předpisy, které stanoví jak zacházet s citlivými osobními údaji.

2. Základní informace o zpracování dat

a) Jsme zodpovědní za osobní údaje a zpracování dat ve všech oblastech, kde působíme. Jsme povinni se starat o shromažďování, uchovávání a správu osobních údajů občanů s náležitou péčí a zabezpečit jejich bezpečností, proporcionalitu a důvěrnost.

b) Používáme odpovídající technické a správní postupy, abychom udrželi informace přesné, aktuální a úplné. Žádosti zákazníků o úpravu nebo vymazání osobních údajů jsou zpracovávány co nejrychleji. Pokud uvedete, že určité informace nemohou být použity za účelem dalšího kontaktování, respektujeme to. To je záruka zachování Vašeho soukromí.

3. Zpracování osobních údajů

a) Využíváním našich služeb poskytujete určité informace. Mohou mezi nimi být i osobní údaje. Ať poskytnete osobní data jakýmkoliv způsobem - např.v rámci poptávky určitého produktu nebo v následné korespondenci - garantujeme, že s těmito údaji nakládáme důvěrně. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

i) vykonáváte-li naše služby a obchodní činnosti

V tomto případě se bude jednat o Vaše jméno, adresu, pohlaví, e-mailovou adresu a telefonní číslo a také o informace z Vaší pracovní historie. Pokud se u nás ucházíte o místo, uchováme Váš životopis a motivační dopis až do ukončení výběrového řízení.

Pokud se stanete členy našeho pracovního teamu, budeme zpracovávat také Vaše datum narození, kopii dokladu totožnosti, zdravotního pojištění a další údaje nutné pro splnění zákonných povinností zaměstnavatele (v určitých případech odběratele).

ii) kontaktujete-li nás jako potenciální klient, budou osobní údaje uchovány za účelem zajištění rychlého a efektivního zákaznického servisu, tj. zpracování vaší žádosti a případných následných otázek

iii) zaslání newsletteru nebo jiné formy propagačních materiálů, pokud jste nám dali souhlas. V rámci tohoto povolení ukládáme registraci, čas potvrzení a IP adresu uživatele.

4. Princip zpracování

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě smluv, které jsme s vámi uzavřeli, z důvodu zákonné povinnosti, na základě oprávněného zájmu nebo v případě, že nám k tomu dáte souhlas.

5. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje nepoužíváme déle, než je nutné k dosažení cíle. Uchovávání osobních údajů se provádí na základě lhůt stanovených zákonem. Zmapovali jsme zákonné lhůty uchovávání a zpracovali je v registru zpracování dat. Pokud zákon nestanoví žádné doby uchovávání, uchováváme osobní údaje tak dlouho, dokud je to nezbytné k tomu, abychom mohli zaručit řádné plnění daňových povinností nebo abychom mohli plnit zákonné povinnosti.

6. Sdílení se třetími stranami

V případě spolupráce s třetími stranami, které budou mít přístup k osobním údajům, které jsou spravovány námi nebo kde dochází k výměně osobních údajů, uzavíráme dohody o nakládání s těmito osobními údaji. Tyto dohody splňují zákonné požadavky. Dále jsme stanovili dohody o zpracování a nakládání s osobními údaji při zpracování smluv, aby třetí osoby, které zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení (tj. naši zpracovatelé), mohly nabídnout stejnou úroveň ochrany, jakou nabízíme my.

7. Bezpečnost

a) S osobními údaji zacházíme opatrně a zachováváme jejich důvěrnost. Přijímáme vhodná opatření, abychom zabránili zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu a další nežádoucí manipulaci s osobními údaji. Osobní údaje jsou např. zpracovávány pouze osobami s povinností mlčenlivosti a pro účely, pro které byly tyto údaje shromážděny. Osobní údaje rovněž ochraňujeme tak, aby nedošlo k jejich zobrazení nebo změně osobou, která k tomu není oprávněna.

b) Aby byla zaručena spolehlivost, integrita a bezpečnost osobních údajů, přijali jsme vhodná opatření a sledujeme zda jsou dodržována. Zajišťujeme, aby osobní údaje před zpracováním byly správné a úplné.

8. Vaše práva

a) Dodržujeme všechna práva, která mají subjekty údajů na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se o tzv. práva zúčastněných, která jsou vysvětlena níže. Pro tento účel jsme v rámci naší společnosti stanovili interní postupy. Díky tomu budou požadavky všech zúčastněných stran v souladu s těmito právy řešeny jednotně v rámci celé společnosti.

Máte právo požadovat nahlížení, opravu nebo výmaz vašich osobních dat. V takovém případě nás musíte kontaktovat zasláním e-mailu na adresu: [email protected] Jsme povinni ověřit identifikaci osoby, která se výše uvedených práv dovolává.

b) Máte také nárok na zapomenutí a přenositelnost údajů, pokud nejsou v rozporu se zákonnými povinnostmi a zákonnou dobou uchovávání. V omezených případech máte navíc právo dočasně omezit zpracování svých osobních údajů a máte právo na individuální náhled na rozhodnutí, která učiníme. Nebudou nastavena žádná plně automatizovaná rozhodnutí.

c) Pro více informací o vašich právech doporučujeme navštívit stránku https://www.uoou.cz/6-prava-su...

d) Interflon si uvědomuje hodnotu vašich osobních dat a neumožňuje jejich zobrazení jiným osobám.

9. Cookies

a) Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o jednoduché malé soubory s informacemi o vaší návštěvě, které jsou odesílány spolu se stránkami našeho webu. Tyto soubory cookies jsou uloženy na pevném disku. Používáme je k zajištění správného fungování našich webových stránek.

b) Na našich webových stránkách jsou též umístěny soubory cookies společnosti Google jako součást služby Analytics. Tuto službu využíváme pro sledování a získávání přehledů o návštěvnosti našich webových stránek. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je to po ní ze zákona vyžadováno anebo pokud tyto informace zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Tuto skutečnost nemůže společnost Interflon ovlivnit. Informace, které Google shromažďuje, jsou maximálně anonymní. Vaše IP adresa se explicitně nikde neuvádí. Informace převzaté Googlem jsou uloženy na serverech ve Spojených státech

c) Prohlížení našich webových stránek je umožněno i bez akceptace cookies. Pokud uživatelé nechtějí, aby soubory cookies byly na jejich počítačích ukládány, budou vyzváni k deaktivaci této možnosti v systémovém nastavení prohlížeče. Již uložené cookies lze vymazat v systémovém nastavení prohlížeče. Zamítnutí cookies může vést k funkčním omezením naší nabídky.

10. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

a) Vyhrazujeme si právo změnit prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon či legislativní nařízení.

b) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je vaší povinností pravidelně sledovat prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste byli informováni o aktuálním obsahu

11. Závěr

a) Pokud si myslíte, že jste v některém z našich (digitálních) služeb našli slabé místo, nebo si můžete prohlédnout nebo přistupovat k důvěrným informacím, jako jsou osobní údaje (narušení dat), rádi bychom s vámi spolupracovali na řešení této situace co nejrychleji řešit. Více informací o tomto postupu naleznete na stránce Postup při porušení dat.

b) Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Budete-li mít jakékoliv další dotazy nebo výhrady ke zpracování vašich osobních údajů, rádi je zodpovíme a pomůžeme vyřešit. Pokud nebude možné spolupracovat s námi, můžete se také v souladu s platnou legislativou obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)

Poznámka: Uvedený text je jednoduchým výkladem současných zákonů o ochraně osobních údajů a vychází z GDPR. Je zřejmé, že platné zákony , předpisy a nařízení mají před tímto prohlášením vždy přednost a že z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádná práva.

Kontakt
x

Kontakt